Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

SMS-služby s. r. o.
IČO: 067 84 771
se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

(dále jen „poskytovatel“)

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
T: 724 595 111
M: lenka.matejova@sms-sluzby.cz
 

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

Akce regionu

Obsah stránky

Poplatky v roce 2020

Poplatek za komunální odpad v roce 2020

Poplatky  jsou splatné od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020

Z důvodu nouzového nebude sankcionováno nezaplacení poplatku do splatnosti . Místní poplatky lze hradit bez sankce do 30. 6. 2020.

Roční sazba poplatku: 

  • 600,-Kč /rok (poplatník je fyzická osoba s trvalým pobytem v Tetčicích, cizinci s TP nebo přechodným pobytem v Tetčicích).

Roční sazba poplatku za objekt:

  • 600,- Kč/ rok (poplatník je fyzická osoba, která vlastní nemovitost v Tetčicích a v této nemovitosti není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu.

Poplatek prosíme, uhraďte nejdříve po 1. 1. 2020, nejpozději však 31. 3. 2020 – na pokladně OÚ, bezhotovostně nejpozději 27. 3. 2020.

Osvobození

(1)       Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je 

a)         umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)         umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)         umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2)       Od poplatku se osvobozují:

a)         Fyzické osoby uvedené v čl. 2, odst. 1, písm. a), které se prokazatelně v obci Tetčice dlouhodobě nezdržují (rok a déle).

b)         Novorozenci narozeni v průběhu kalendářního roku, za který se poplatek vybírá.

c)         Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny.

d)         Fyzické osoby uvedené v čl. 2, odst. 1, písm. b), které nabyli do vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba v průběhu kalendářního roku, za který se poplatek vybírá.

 

 

Poplatek ze psů v roce 2020

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Tetčice.

Roční sazby poplatku:

·  400,- Kč/rok za jednoho psa, za každého dalšího psa 800,-Kč/rok a

·  200,- Kč/rok za jednoho psa, za každého dalšího psa 300,-Kč/rok, za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.  Od 1. ledna 2020 má na tuto sazbu nárok každý držitel starší 65 let. Naopak poplatníci mladší 65 let, požívající důchod jako jediný zdroj příjmů, zaplatí za rok 2020 poplatek ve výši základní sazby.

Osvobození

(1)       Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

(2)       Od poplatku se dále osvobozují:

a)         držitel psa, který slouží k Canisterapii .

b)         držitel psa, který nabyl psa staršího tří měsíců, nebo se jeho pes stal starší tří měsíců v průběhu kalendářního roku, za který se poplatek vybírá.

V případě nároku na osvobození, který je nutno dokládat doklady, prokazující nárok.

  • Poplatek prosíme, uhraďte nejdříve po 1. 1. 2020, nejpozději však 31. 3. 2020 – na pokladně OÚ, bezhotovostně nejpozději 27. 3. 2020.

 

 

Platné vyhlášky

https://tetcice.cz/dokument/2a8a59bc155178592ffb828ab1a02272

 https://tetcice.cz/dokument/299bb045a9e1188039e75ad68b325ed9,

 

Způsoby úhrady poplatků:

bankovním převodem

Za den platby se považuje den, kdy byla částka připsána na účet správce daně.

poplatek za KO: č. ú. 32125641/0100, v. s.  1340+  číslo domu 

poplatek ze psů: č. ú. 32125641/0100  v. s. 1341+číslo domu

např. číslo domu 323  v.s. = 1340323 (do poznámky uvádějte adresu a jméno za koho je poplatek hrazen)

na poště, na pokladně OÚ Tetčice

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku je nutno ohlásit na OÚ do  31. 3. 2020.

Nebude-li poplatek zaplacen včas, nebo ve správné výši, správce poplatku poplatek nebo jeho nezaplacenou část zvýší až na trojnásobek.

Přeplatek se nevrací, pokud je nižší než 100,- Kč. 

 

 

 

Poplatek za svoz bio odpadu je splatný 31. 3. 2020 - 800 Kč/nádoba (hradí jen občané, kteří mají zapůjčenou nádobu na bio odpad).Poplatek prosíme, uhraďte do k 31. 3. 2020 – na pokladně OÚ, bezhotovostně na účet. č. 32125641/0100,v.s.3725...(+číslo domu)

 

 

Datum a čas: 22.11.2019 11:43
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307
Telefon: 546 411 037

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Místa v obci

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
Obec Tetčice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost