Obsah stránky

Tetčice v letopočtech

Byl jsem požádán, abych napsal něco z historie Tetčic. O čem však psát? Psát o historii není jako vymyslet si a napsat román. To je neustále hledání zrniček faktů - a to je velice zdlouhavé.

Napadlo mně, že v době, kdy končí toto století - dokonce tisíciletí - by bylo možná vhodné, připomenout si některá data dotýkající se naší vesnice. Zde jsou, tak trochu chronologicky, heslovitě uvedena:

 • 1104 - Zápis v Kosmově „Kronice české", že Tečice, psáno „Tuchssici cum vinea" byly darovány jako ves nově založená klášteru v Třebíči, (Pozn. - nejnovější objevy zpochybňují, že jsou to naše Tetčice?!)
 • 1240 - Potvrzovací listina kláštera „Porta Coeli" v Přědklášteři u Tišnova uvádí Tečice, psáno Tethsici (CDB III) jako ves, náležející tomuto klášteru. Pak už jsou tetčice (Tečice) poskrovnu citovány v „Zemských deskách"a „Půhonech".
 • 1349 – Dominik z Tečic
 • 1406 - Oneš z Olešničky, jinak z Tečic
 • 1437 - Valentýn z Majetína a z Tečic
 • 1453 – Přemek, kníže těšínský, ten vybudoval velký rybník v Tetčicích
 • 1522 - Koupila celé panství ( i s Tečicemi) Bohunka z Pernštejna
 • 1562 - Koupil Jan starší ze Žerotína celé panství
 • 1628 - Prodal jeho syn Karel st. z Žerotína vše Albrechtu z Valdštejna
 • 1618 - 1648 Za války třicetileté utrpěly Tetčice, jako jiné vesnice tak, že po válce v roce:
 • 1656 - zde zůstalo pouze 13 domů ze 20 před válkou.

Když už jsme u těch domů, tak zde je přehled, jak se Tetčice dosidlovaly:

 • 1754 - 23 domů
 • 1770 - 32 domů: v tomto roce byly domy ponejprv očíslovány
 • 1826 - 40 domů
 • 1869 – 45 domů
 • 1880 – 53 domů
 • 1900 – 67 domů a 526 obyvatel
 • 1999 – 355domů a 935 obyvatel, to znamená, že během posledního století vzrostl počet domů o 288 (o 430 %) a počet obyvatel pouze o 409 (o 77 %)!
 • 1644 - Začátek psaní rosických (tedy i tetčických) farních matrik
 • 1684 - Koupil rosické panství J. R. Hausperský a ten též dal roku
 • 1667 - vystavět kapli sv. Trojice v Rosicích V témže ruce už, existovala v Tetčicích hospoda (toho roku zde bylo zastřelena hospodská)
 • 1749 - toto vročení má kříž na „Brněnce" od Josefa Kuby z Tetčic
 • 1857 - Byl Tetčický mlýn vrchností odprodán vdově Anně Netroufalové
 • 1764 - Postavena kaple sv. Floriána v Tetčicích
 • 1791 - Tohoto roku získal dědictvím panství rosické rod Ugartů
 • 1794 -  Má vročení kamenný kříž na Neslovické ulici
 • 1835 - Z tohoto roku je kříž u kaple sv. Trojice v Rosicích od Marie Riglové z Tetčic
 • 1844 - Koupil rosické panství svobodný pán Sina
 • 1850 - Tento letopočet má kříž u pošty; sv. Jan už musel stát před rokem 1764
 • 1854 - Započato se stavbou železniční trati Zastávka-Brno, v roce 1856 byla zprovozněna
 • 1869 - Tetčice se osamostatnily
 • 1873 - ( 14. 10.) narodil se tctčický občan František Selák, filozof evropského jména, který žil v Anglii a tam také 8. 1. 1935 zemřel
 • 1874 - Byla v obci zřízena samostatná škola
 • 1875 - Postavena nová jednotřídní škola ( na místě nynější)
 • 1876 - Získal sňatkem rosické panství kníže Ypsilanti
 • 1880 - Postavena silnice ze Zastávky přes „Pendrov" ( Rosice) do Tetčic
 • 1882 - Tento letopočet nese kříž na Hybešově ulici před domem č. 199. Nechala ho postavit Viktorie Kafrdová z č. 13.
 • 1886 - Byla zřízena parní pila a současně i dům č. 58 ( dnes pošta). Přistavěna věž ke kapli sv. Floriána. Z tohoto roku je též kříž u kaple od Mane Šebestové z č. 4
 • 1892 - Postaven kamenný most přes Bobravu
 • 1894 - Byla rozšířena místní škola na dvoutřídní, založen Hasičský dobrovolný sbor
 • l898 - Byla stavěna silnice do Střelic
 • 1899 - Postaven kříž pod Křibami od Magdalény Tesařové z č. 2
 • 1912 - Provedena regulace Bobravy
 • 1917 - Elektrifikace obce
 • 1922 - Zalesňovaly se Křiby, téhož roku se našel ve „Dvorku" poklad starých mincí
 • 1923 - ( 20. 5.) změněn název Tečice na Tetčice
 • 1925 - Vyhořel mlýn č. 35
 • 1927 - Se začalo se stavbou domů na Křibech. Při kopání základů se přišlo na to, že zde bývalo mohylové pohřebiště z doby bronzové ( 1300 let před Kr.)
 • 1928 - Postaveno hasičské skladiště ( „hasička")
 • 1930 - Postaven pomník padlým v I. světové válce
 • 1932 - Byl postaven obecní dům ( OÚ)
 • 1937 - Započato se stavbou sokolovny
 • 1940 - Zakryt potůček ( kanál) na „Klackově"
 • 1952 - ( 5. 5.) zbořen komín na pile
 • 1957 - Zbořen poslední dům krytý došky ( č. 28)
 • 1980 - Tetčice byly integrovány s Rosicemi, předtím byly 111 let samostatné
 • 1986 - ( 24. 2.) zemřela ve věku nedožitých 100 let nejstarší občanka Tetčic za posledních 35 let, paní Marie Štolová
 • 1989 - Plynofikace Tetěic
 • 1992 - Byly Tetčice opět osamostatněny (po 11 letech)
 • Byl zbořen komín v bývalé cihelně
 • Dál už píše historii naše současnost.

 

Karel Mejzlík
( tento článek byl zveřejněn v Tetčickém zpravodaji č. 8/2000, pozn. admin)

Prohlášení o přístupnosti   |   Nastavení cookies   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.