Obsah stránky

Historie hasičského sboru v Tetčicích

OHEŇ - živel dobrý i zlý, každý ho chválí pro jeho dobro, ale i zatracuje pro jeho zlou a nespoutanou podobu. Když se tento živel nespoutané rozhořel, ať příčinou blesku nebo neopatrnosti, způsobil vždy velké škody, jak na majetku tak i na životech lidí. Proto se lidé proti ohni bránili. Již v dávné době to byli obecní sluhové a ponocní, kteří hlídali a dávali pozor na vznik ohně. K hašení se vždy seběhlo velké množství obyvatel. Snažili se co nejdříve oheň uhasit a nedovolit jeho šíření, neboť většina staveb byla ze dřeva. Vypukl-li oheň, bylo první věcí zvonění na poplach a křik: HOŘÍ. Při hašení v obcích byl první osobou obecní kovář a v městě kominický nebo zámečnický mistr a obecní policajt.

Postupem času začali lidé vymýšlet různé pomůcky ke snazšímu hašení ohně a sdružovat se ve spolky, neboť bylo zapotřebí, aby se někdo o tyto pomůcky staral a uměl s nimi rychle a přesně zacházet. Již roku 1860 počaly se účinkem spolkového zákona různé spolky zřizovat a sem tam i sbory hasičské, a to jen ve větších městech. Potom následovala města menší. V 70. létech se tyto sbory počaly šířit i do venkovských obcí, a to dle řádu vydaného 5. dubna 1873 v Markrabství moravském. V této době byla rozšířená činnost hasičská na ochranu proti nehodám způsobených požárem, povodní, sesutím, zemětřesením apod.

První hasičský sbor vznikl ve Velkém Meziříčí 8. června 1871 a odtud vycházela veškerá činnost ke zřizování hasičských sborů na Moravě. Ku příkladu sbor hasičský založen v Ivančicích r. 1879 v Rosicích r. 1880, v Říčanech r. 1888, v Ostrovačicích r. 1889, v Oslavanech r. 1895. Dne 5. července 1894 do svazku XVI. župní jednoty hasičské v Rosicích byl přijat sbor Tetčice. Zápis v kronice říká: obec Tetčice čítá 64 domů s převládající krytbou křidlicovou. V obci se provozuje ponejvíce rolnictví, v obci jest též parní pila. Poloha obce a okolí jest pahorkatina. Dobrovolný sbor hasičský byl založen roku 1894 a prvním jeho zakladatelem bylo zastupitelstvo obce Tetčic, po návrhu pana Františka Zavázala, správce parní pily a člena výboru obecního. Téhož času byl starostou obce Tomáš Holešovský, rolník. V představenstvu obce toho času byli pánové: Josef Tesař, Josef Smutný, Vlád. Foustka, Frant. Tesař, Jan Staněk, Frant Friedrich, Václav Havlásek a František Svoboda. Tito všichni byli sboru hasičskému příznivci, což dokázali povolením nákladu na zřízení sboru i tím, že všichni co členové ku sborn přistoupili ( dílem co činní, dílem přispívající). Sbor má l čtyřkolovou stříkačku a l berlovku v úhrnné ceně 900 zl.

Sbor hasičský se těšil v obci velké úctě, neboť členy sboru byli vždy čelní představitelé obce a pro každého občana bylo ctí v tomto sboru působit. Z příspěvků a darů postavili hasičskou zbrojnici a technicky se vybavoval, aby byl co nejlépe připraven k hašení požárů. Mimo jiné byl zakoupen osobní Adler, který tahal dvoukolovou stříkačku, a desítky metrů hadic. Po druhé světové válce byl zakoupen v té době moderní hasičský vůz značky Škoda, který byl chloubou sboru. Díky technice a rychlému zásahu byl sbor dobrovolných hasičů z Tetčic uznáván v širokém okolí. Povinností hasičů bylo držení požárních hlídek v době žní a tak být připraveni rychle zasáhnout při požáru polí i lesa. A to hlavně od jisker parních lokomotiv projíždějících naší obcí. Další povinností sboru byly preventivní prohlídky k předcházení vzniku požáru v obytných domech a malých provozovnách. V nemalé míře se sbor staral i o výchovu mládeže a výcvik mládeže v požární ochraně. Členové se zúčastňovali soutěží s nemalými úspěchy. Také v kulturní činnosti byl sbor na dobré úrovni. V obci pořádal ples, ostatky, letní výlet, hody a jiné akce v průběhu roku.

To bylo období, kdy sbor vzkvétal. Nebyla nouze o členy sboru, dělili se na aktivní, kteří se zúčastňovali požárních zásahů, a přispívající, kteří tvořili zázemí sboru a starali se o jeho dobrý chod. Obrat k horšímu nastal připojením Tetčic k Rosicím, neboť příděl financí přestal dostačovat k plynulému chodu sboru. V té době dosloužilo hasičské auto Škoda a také auto Adler bylo vyřazeno. Sbor dostal náhradou za tato vozidla skříňovou Tatru 805, která byla vyřazena v pekárnách v Rosicích. Trochu byla opravena a našemu sboru přidělena.

A pak nastaly potíže. Přes veškerou snahu členů sboru mít techniku v akceschopném stavu se toto nedařilo. Nepřispívalo ani to, že po vyhlášení požáru se stávalo, že auto nešlo nastartovat a přihlížející občané si dělali úsměšky z místních hasičů. Za těchto podmínek začalo členů ubývat. Další ránou sboru bylo vytvoření profesionálních hasičů v Rosicích. Našemu sboru bylo sděleno, že není žádoucí vykonávat aktivní činnost, neboť Tetčice jsou blízko Rosic a placení i dobrovolní hasiči z Rosic ochrání Tetčice od požárů. Museli jsme odevzdat auto i Tatru 805 a veškerou výzbroj sboru. Tu rozebrali hasiči z Rosic a Zastávky. Nám nezbývalo nic jiného, než se soustředit na preventivní prohlídky. Poslední rána sboru přišla, když správa budov v Rosicích přiřkla naši zbrojnici kulturistům z Rosic. Takže jsme se nemohli scházet ke své činnosti. Také majetek sboru byl nenávratně zcizen. Kulturisté při přebírání od činovníků z Rosic, neupozornili členy sboru k vyklizení zbrojnice, a tak historické písemnosti, fotografie a výstroj je uložena neoprávněně v mnoha domácnostech v Tetčicích. Tím skončil po 105 letech aktivní sbor dobrovolných hasičů v Tetčicích. I když ne tak docela. Je ještě několik členů, kteří se scházejí k různým besedám, posezení a pořádání zájezdů. Ale o tom v příštím zpravodaji.

Zapsal S. Široký
( Vyšlo ve zpravodaji č. 31/2005, pozn. admin.)

Prohlášení o přístupnosti   |   Nastavení cookies   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.